RESPONSABLE DEL FITXER DE DADES PERSONALS

Identitat del titular: HIOPOS SOLUTIONS, SL

Domicili: C/ Tramuntana, s/n, Pol. Industrial de Torrefarrera (25123-Lleida)

Telèfon: +34 973 751 533

Correu electrònic: rgpd@icg.es

La comunicació de dades personals no és un requisit legal, però caldrà en cas de voler formalitzar un contracte. En cas de no facilitar les dades necessàries per a la seva execució, podria donar lloc a una rescissió o, fins i tot, a no formalitzar-la.

COM OBTENIM LES SEVES DADES PERSONALS?

Recollim les vostres dades personals en diferents ocasions:

Cada vegada que contacta directament amb nosaltres a fires, esdeveniments, reunions, presentacions, oa través dels formularis de contacte de les nostres webs corporatives com www.icg.es, www.hiopos.com o www.portalrest.com per sol·licitar informació sobre les nostres solucions i serveis per a empreses.

Quan compra o contracta les nostres solucions o serveis directament amb nosaltres.

Quan amb la vostra autorització, el nostre canal professional de distribució i els nostres SAT's oficials ens comuniquen les vostres dades personals, després de l'adquisició d'algun dels nostres productes, la contractació de serveis, la reparació dels nostres dispositius o la resolució de qualsevol tipus d'incidència.

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

Les dades facilitades per l'interessat a HIOPOS SOLUTIONS, tenen com a finalitat gestionar les vostres sol·licituds, facilitar-vos la informació que necessiteu i mantenir-vos informats sobre tots els nostres serveis. Aquestes dades podran ser cedides a altres empreses que pertanyen al Grup ICG, al nostre canal professional de distribució i als nostres SAT's oficials, amb els fins indicats a continuació:

Per atendre les vostres consultes i sol·licituds.

Per oferir suport i assistència tècnica en relació amb els nostres productes.

Per fer un control i un seguiment sobre les nostres solucions i serveis.

Per a l'enviament de comunicacions comercials amb informació sobre les nostres solucions, ofertes i promocions...

Per a fins comunicatius com ara l'enviament de notícies d'actualitat sobre l'activitat de les empreses del Grup ICG.

Per a la convocatòria a esdeveniments organitzats per nosaltres com a convencions, presentacions de producte, assistència a fires...

Per complir legalment la nostra relació comercial.

No es tracten les dades a fi del tractament automatitzat de les dades, inclosa l'elaboració de perfils, que li produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament.

QUINES DADES OBTENIM?

Dades de contacte: nom, adreça, números de telèfon, correu electrònic...

Ús de la web: informació aconseguida a través de cookies.

Dades comercials i fiscals en cas de relació comercial establerta.

LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les vostres dades per a les finalitats esmentades amb anterioritat, es basa en el consentiment que ens ha prestat. Això no obstant, pot retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que en cap cas, això condicioni la relació comercial que ens uneix. Podeu retirar aquest consentiment enviant un correu electrònic a rgpd@icg.es

DESTINATARIS

Les dades podran ser comunicades a:

L'autoritat competent en cas que ho sol·licite.

Els bancs i les entitats financeres per al cobrament dels serveis oferts.

Altres empreses del grup per a fins dadministració interna i gestió de productes i serveis contractats.

Al canal professional del Grup ICG amb la finalitat que siguin tractats per atendre consultes i sol·licituds, oferir suport i assistència tècnica.

DRETS

L'interessat té dret a exercitar en qualsevol moment els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades, adreçant-se a aquest efecte a l'adreça de correu electrònic "rgpd@icg.es".

Aquests drets es troben regulats als articles 15 a 22 i 34 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD) ia la Llei Orgànica 03/2018, de 5 de desembre , de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), als seus articles 12 a 18.

Els mateixos, se sintetitzen a:

Dret d'accés

Dret a obtenir confirmació de si s'estan tractant les vostres dades, l'origen, i dret d'accés a les dades ia la informació dels fins del tractament, la categoria de dades personals, els destinataris de les dades, el termini previst per a la seva conservació o els criteris utilitzats per determinar-ho, l'existència del dret a sol·licitar la rectificació o la supressió de les dades o la limitació o oposició del tractament i el dret a presentar una reclamació davant d'una autoritat de control.

Dret de rectificació

Dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes i que es completin les dades personals incompletes.

Dret de supressió

Dret a obtenir la supressió de les dades personals que us concerneixin.

Se n'exceptuen aquells casos en què el tractament sigui necessari per exercir el dret a la llibertat d'expressió i informació, per al compliment d'una obligació legal, per al compliment d'una missió realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, per raons dinterès públic en làmbit de la salut pública, amb fins darxiu en interès públic, fins dinvestigació científica o històrica o fins estadístiques i per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret a la limitació del tractament

→ Dret a obtenir la limitació del tractament quan:

→ L'interessat impugne l'exactitud de les dades, durant un termini que en permeti la verificació.

→ El tractament sigui il·lícit i l'interessat s'oposi a la supressió i sol·licite la limitació del seu ús.

→ El responsable ja no necessiti les dades personals, però linteressat les necessiti per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

→ L'interessat s'ha oposat al tractament mentre es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l'interessat.

Després d'obtenir la limitació del tractament, dret a ser informat abans de l'aixecament de la limitació.

Dret a la portabilitat de les dades

Dret a rebre les vostres dades personals en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica, ia transmetre-les a un altre responsable del tractament.

Dret d'oposició

Dret a oposar-se al fet que dades personals siguin objecte de tractament, inclosa l'elaboració de perfils. El responsable deixarà de tractar les dades personals, llevat que acrediti motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l'interessat, o per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions.

Dret a l'elaboració de perfils

Dret a no ser objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l'elaboració de perfils, que hi produeixi efectes jurídics o l'afecti significativament de manera similar.

Dret a ser notificat en bretxes de seguretat

Dret a ser notificat, sense dilació indeguda, quan la violació de la seguretat de les dades personals comporti un alt risc per als drets i les llibertats de les persones físiques. Descrivint, en llenguatge clar i senzill, la naturalesa de la violació de seguretat de les dades, les possibles conseqüències, les mesures adoptades i la informació de contacte del Delegat de Protecció de Dades.

A més dels drets exposats, es remarca que l'interessat té la possibilitat d'oposar-se al tractament de dades ia revocar el consentiment prestat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada, comunicant-ho al Delegat de Protecció de Dades mitjançant el correu electrònic facilitat.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE DADES

Assumint que els interessats naveguen a la web, en condició de “potencials clients”, les dades personals es conservaran durant un període de cinc anys des del primer contacte, llevat que l'interessat ens notifiqui l'exercici dels seus drets, referenciats anteriorment.

Contacte

Necessites més informació?

Està correcte.
Per favor, introduzca el seu nom.
Està correcte.
Per favor, introduzca el seu apellido.
Està correcte.
Per favor, introduïu la seva adreça de correu electrònic vàlida.
Està correcte.
Per favor, introduïu el seu telèfon.
Està correcte.
Per favor, introduzca la seva ciutat.
Està correcte.
Si us plau, introduïu el vostre país.
Està correcte.
Per favor, introduïu la seva empresa.
Està correcte.
Si us plau, introduïu el vostre negoci.
Està correcte.
Si us plau, introduïu un assumpte.
Està correcte.
Per favor, introdueix el seu missatge.

He d'estar d'acord abans d'enviar.